logo
Velkommen til Askeladden
 
 
Glemt passord?

Brukermanual finner man under Din profil og lenker - Hjelp etter pålogging.

Viktig informasjon:

Askeladden har redusert bemanning i perioden 8. juli til 5. august (uke 28-31). Noe lengre svartid må påregnes på henvendelser. Vi ønsker alle våre brukere en fortreffelig sommer.

Viktig informasjon

Endring i vernestatus for kommunale kulturminner:

 • ”Kommunalt verneverdig” utgår som vernestatus i Askeladden. Avgjørelsen er forankret i prosjekt OK-data, og alle eksisterende kulturminner registret med “kommunalt verneverdig” vil automatisk få “kommunalt listeført” som vernestatus.
 • Definisjonen av “kommunalt listeført” er: Vernestatus forankret i listeføring. Gis verneverdige kulturminner eller kulturmiljøer på en verneliste forankret i kommunens politisk vedtatte planverk. Merknad: Avhenger av listen, felles for alle er en synliggjøring av kulturminner/kulturmiljøer kommunen mener er verneverdige og bør hensyntas ved tiltak. Kulturminner med vern hjemlet i lov, forskrift eller privatrettslige avtaler kan samtidig være kommunalt listeførte. Eksempel: Kommuneplan, Gul Liste

Endring i vernestatus for ikke freda og ikke verna kulturminner:

 • ”Ikke fredet” og "Ikke vernet" utgår som vernestatuser i Askeladden. Avgjørelsen er forankret i prosjekt OK-data, og alle kulturminner registret med disse vil automatisk få “Uten vern” som vernestatus.
 • Kulturminner og kulturmiljø som har denne vernestatusen er uten vern hjemlet i lov/forskrift/konvensjon, eller forankret i andre virkemidler.

BraArkiv:

 • BraArkiv-integrasjonen i Askeladden blir ikke ikke endret til Geodoc nå. Den fortsetter inntil videre uten endringer.

BRUKERVILKÅR - 1. sept 2018

 1. Informasjon som registreres i Askeladden skal som hovedregel kunne deles med omverdenen og ansees som åpne data såfremt de ikke inngår under punkt 2. Data uten aktiv begrenset tilgang blir automatisk tilgjengelig gjennom Kulturminnesøk og andre åpne kanaler som våre distribusjonsløsninger (WMS og feature service¹, og Geonorge ²), samt tredjepartsløsninger som bl.a. SeEiendom³.
 2. Askeladden deler aldri informasjon som er sensitive av personvernhensyn (eieropplysninger, interiøropplysninger og tilstandsregistreringer for bygg), eller for spesielt sårbare kulturminner hvor saksbehandler aktivt har haket av for at informasjonen skal unntas offentligheten. Disse dataene er kun tilgjengelig for brukere av Askeladden med følgende tilganger; saksbehandler og innsyn (full), og skal ikke deles med personer som ikke har tilgang til Askeladden. Saksbehandler har, i tillegg, mulighet til å begrense tilgang til utvalgt informasjon der hvor omstendighetene tilsier at dette er nødvendig.
 3. Det skal aldri registreres personopplysninger i fritekstfeltene (beskrivelse, kulturminnesøk, etc. ) i databasen. Personnavn skal kun registreres i navnefeltet ("Registrer ny person"). Dersom det registreres informasjon om levende personer i databasen som ikke er registrerte brukere i databasen skal disse gi skriftlig samtykke til at informasjonen registreres.
 4. Alle matrikkelopplysninger som finnes i Askeladden ivaretas av matrikkellova. Eieropplysninger skal kun benyttes i saksbehandling, og skal håndteres etter personvernforordningen.
 5. Askeladden lagrer navn, e-post og organisasjonen vedkommende er tilknyttet for alle sine brukere. Tilleggsinformasjon som oppgis i forbindelse med tilgangssøknad slettes etter godkjenning eller avslag. For å forbedre våre tjenester, bruker vi e-postadressen du har registrert til å sende ut brukerundersøkelser. Det er frivillig å svare på disse undersøkelsene og de innsamlede opplysningene deles ikke med andre.
 6. Alle endringer som brukere gjennomfører i Askeladden, samt pålogging, loggføres i systemet. Endringslogg benyttes kun i saksbehandling eller i anonymisert statistikk.
¹ Karttjenester ² Geonorge ³ SeEiendom

Det er Riksantikvaren som er behandlingsansvarlig for personopplysninger på Askeladden. Se Riksantikvarens personvernerklæring for mer informasjon om hvordan personopplysninger blir samlet inn og behandlet, og om dine rettigheter. Riksantikvaren har et eget personvernombud, som du kan kontakte på e-post: personvernombud@ra.no.

BEGRENSNINGER I REGISTERETS OVERSIKT OVER FREDETE KULTURMINNER

 • Ikke alle automatisk fredete kulturminner er registrert.
  I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tilstrekkelig registrert. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i området.
 • Det kan være feil i kartplassering av enkelte kulturminner.
  Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt regional kulturminneforvaltning før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.

HVEM KAN SØKE TILGANG?

 • Tilgang gis i hovedsak til ansatte i offentlig forvaltning som har tjenestlige behov.
 • Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter som har legitime behov kan få begrenset tilgang.
 • Søknader vil som hovedregel kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning.

Tilfredsstiller du kravene over kan du søke om tilgang ved å velge Registrer meg som bruker. For at vi skal behandle søknadene raskest mulig er det viktig at disse er komplette med korrekt informasjon.

Brukere som ikke oppfyller kravene nevnt over vil kun kunne anvende Kulturminnesøk eller benytte Riksantivarens datasett, tilgjengelig via nedlastnings- og visningstjenester, via Geonorge.

Er du interessert i kulturminner i ditt nærmiljø? Klikk her for å gå til Kulturminnesøk

Jobber du i offentlig forvaltning* og har behov for tilgang til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden?

Registrer meg som bruker