logo
Velkommen til Askeladden
 
 
Glemt passord?

Brukermanual finner man under Din profil og lenker - Hjelp etter pålogging.

Grunnet lav bemanning fra uke 30 til og med uke 32, kan svar på hendvendelser ta noe tid.

Teknisk oppgradering av Askeladden vil skje onsdag 26. august. Løsningen vil være utilgjengelig fra kl 15.00 denne dagen.

NYHETER - 3. JUNI 2020

Følgende problemer er utbedret

 • Kommune og fylke kom ikke alltid med ifm publisering av nytt kulturminne.
 • Publisering av nye enkeltminner på eksisterende lokalitet feilet om geometrien til enkeltminnet ikke lå innenfor lokalitetens. Nå vil lokalitetens geometri automatisk omfatte geometrien til det nye enkeltminnet.
 • Manglende mulighet til å slette enkelte kladder.
 • Påbegynte kladder av tilstandsregistreringer dukket ikke opp i listen.
 • Informasjon fra Unimus ble ikke oppdatert.
 • Etter regionreformen ble Svalbard liggende med både kommunenummer 2100 og med underområder.
 • Kobling til kulturmiljø kom multiple ganger for enkelte miljø.
 • Redigerknapp i kulturminneskjema forsvant om man zoomet i nettleser.

Nye opplevelser

 • Det vil nå komme beskjed til påloggede brukere om situasjoner som medfører at vi må gjøre en omstart av systemet.
 • Ved klikk i kart skal man nå få opp X og y koordinater for dette punktet, samt fylke og kommune.
 • Knapper for "OK" og "Avbryt" er flyttet fra topp til bunn ifm tilstandsregistreringen. Dette skyldes problematikk knyttet til at påbudte egenskaper i bunnen av skjema ble oversett.
 • Mulighet til å legge inn kirkeinteriør.
 • Man har nå mulighet til å bestemme hvilket bakgrunnskart som man ønsker ved oppstart.
 • Tekster og funksjonalitet knyttet til "glemt passord" er utbedret.

Avansert søk

 • X og Y koordinater kommer ut i Exceleksport av lokaliteter.
 • Datoer i uttrekk skal komme i et format som ikke skaper problemer for Excel.
 • Det er mulig å søke på hvem som har registrert minnet.
 • Det er lagt inn restriksjoner i eksporten fra avansert søk da disse ble en flaskehals. Man vil nå få beskjed om resultater overstiger denne grensen.

Pågående arbeid

 • Bygge løsning for middelalderbyer i Askeladden (kulturmlag med mer).
 • Overføring av informasjon fra SKE-basen (Statens kulturhistoriske eiendommer).
 • Tilpasninger for dispensasjonshåndtering i samarbeid med DIGISAK.
 • Tilrettelegging for bedre distribusjonsløype for data.
 • Oversikten over sist besøkte kulturminner har til tider feilet. Vi jobber med å finne ut av årsaken til dette.

BRUKERVILKÅR - 1. sept 2018

 1. Informasjon som registreres i Askeladden skal som hovedregel kunne deles med omverdenen og ansees som åpne data såfremt de ikke inngår under punkt 2. Data uten aktiv begrenset tilgang blir automatisk tilgjengelig gjennom Kulturminnesøk og andre åpne kanaler som våre distribusjonsløsninger (WMS og feature service¹, og Geonorge ²), samt tredjepartsløsninger som bl.a. SeEiendom³.
 2. Askeladden deler aldri informasjon som er sensitive av personvernhensyn (eieropplysninger, interiøropplysninger og tilstandsregistreringer for bygg), eller for spesielt sårbare kulturminner hvor saksbehandler aktivt har haket av for at informasjonen skal unntas offentligheten. Disse dataene er kun tilgjengelig for brukere av Askeladden med følgende tilganger; saksbehandler og innsyn (full), og skal ikke deles med personer som ikke har tilgang til Askeladden. Saksbehandler har, i tillegg, mulighet til å begrense tilgang til utvalgt informasjon der hvor omstendighetene tilsier at dette er nødvendig.
 3. Det skal aldri registreres personopplysninger i fritekstfeltene (beskrivelse, kulturminnesøk, etc. ) i databasen. Personnavn skal kun registreres i navnefeltet ("Registrer ny person"). Dersom det registreres informasjon om levende personer i databasen som ikke er registrerte brukere i databasen skal disse gi skriftlig samtykke til at informasjonen registreres.
 4. Alle matrikkelopplysninger som finnes i Askeladden ivaretas av matrikkellova. Eieropplysninger skal kun benyttes i saksbehandling, og skal håndteres etter personvernforordningen.
 5. Askeladden lagrer navn, e-post og organisasjonen vedkommende er tilknyttet for alle sine brukere. Tilleggsinformasjon som oppgis i forbindelse med tilgangssøknad slettes etter godkjenning eller avslag.
 6. Alle endringer som brukere gjennomfører i Askeladden, samt pålogging, loggføres i systemet. Endringslogg benyttes kun i saksbehandling eller i anonymisert statistikk.
¹ Karttjenester ² Geonorge ³ SeEiendom

BEGRENSNINGER I REGISTERETS OVERSIKT OVER FREDETE KULTURMINNER

 • Ikke alle automatisk fredete kulturminner er registrert.
  I de aller fleste tilfeller vil mangel på kulturminner i et område være en indikasjon på at området ikke er tilstrekkelig registrert. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i området.
 • Det kan være feil i kartplassering av enkelte kulturminner.
  Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert for lenge siden, da kartfestingsmetoder og standarder ikke var like gode som de er i dag. Både kartplassering og selve utstrekningen av registrerte arkeologiske kulturminner kan også vise seg å være feil. Kontakt regional kulturminneforvaltning før du bruker våre kulturminnedata som grunnlag for detaljplanlegging.

HVEM KAN SØKE TILGANG?

 • Tilgang gis i hovedsak til ansatte i offentlig forvaltning som har tjenestlige behov.
 • Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid, samt forskere og studenter som har legitime behov kan få begrenset tilgang.
 • Søknader vil som hovedregel kun bli vurdert dersom søker oppgir epost-adresse som kan spores til en institusjon innen offentlig forvaltning.

Tilfredsstiller du kravene over kan du søke om tilgang ved å velge Registrer meg som bruker. For at vi skal behandle søknadene raskest mulig er det viktig at disse er komplette med korrekt informasjon.

Brukere som ikke oppfyller kravene nevnt over vil kun kunne anvende Kulturminnesøk eller vårt innsynskart for søk i kulturminnedata.

Er du interessert i kulturminner i ditt nærmiljø? Klikk her for å gå til Kulturminnesøk

Jobber du i offentlig forvaltning* og har behov for tilgang til den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden?

Registrer meg som bruker